Általános Szerződési Feltételek

'Abrak a zabra shop' webáruház

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Karsai Anikó egyéni vállalkozó (székhely: 8449 Magyarpolány, hrsz 1973/1., adószám: 67311864-1-39)(a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa a https://abrakazabrashop.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejött szerződéses jogviszony valamennyi elemét, valamint az 'Abrak a zabra shop' webáruház (a továbbiakban: Webáruház) használatának feltételeit.

 • Általános rendelkezések

A Webáruházon keresztül, elektronikus megrendeléssel történő vásárlással a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között. A Megrendelő a Webáruházban a megrendelés leadásával egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A szerződés elektronikus úton kötött, de írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalmát Szolgáltató kizárólag elektronikusan iktatja és archiválja azzal, hogy a szerződés utólag hozzáférhető és visszakereshető. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő a magyar nyelvű ÁSZF-et fogadja el, úgy a Felek között magyar nyelven jön létre a szerződés. Ha a Megrendelő angol nyelvű ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásáról nyilatkozik, úgy Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő szerződés nyelve az angol lesz. Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezésének.

A Webáruház üzemeltetője Karsai Anikó egyéni vállalkozó. A Szolgáltató adatai a következők:

Cégnév: Karsai Anikó egyéni vállalkozó

Székhely: 8449 Magyarpolány, hrsz 1973/1

Nyilvántartási szám: 50038598

Levelezési cím: 8451 Ajka Honvéd utca 13

Adószám: 67311864-1-39

Telefonszám: +36-20/448-87-02

E-mail cím: hello@abrakazabrashop.com

Weboldal tárhelyszolgáltatójának neve, elérhetősége: Webnode AG Limmataquai 112, 8001 Zürich, Switzerland, regisztrációs azonosító: CH-170.3.036.124-0, email: info@webnode.com

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Weboldal valamennyi böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Weboldal kommunikációja HTTPS protokollon keresztül történik, azaz a kommunikáció titkosított, a Weboldalon keresztül megvalósuló adatforgalom privát. A Weboldal, valamint az ott működő Webáruház biztonsága megfelelő szintű, használata nem jelent kockázatot a felhasználókra nézve, azonban Szolgáltató javasolja, hogy Megrendelő az általa használt számítógépen, illetve okos eszközön minden esetben alkalmazzon vírus- és kémprogram elleni védelmet biztosító szoftvereket, továbbá mindig telepítse az eszközön használt operációs rendszer által felajánlott biztonsági frissítéseket. A Webáruházban való vásárlás feltételezi Megrendelő részéről az internetes technológia korlátainak és hibalehetőségeinek ismeretét, elfogadását.

 • Az ÁSZF hatálya

Személyi hatály

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató mint eladó és a Megrendelő mint vevő között a Webáruházon keresztül, elektronikus megrendeléssel létrejött jogviszonyra.

Területi hatály

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásra függetlenül attól, hogy annak igénybevétele során a Megrendelő a Szolgáltató székhelye szerinti országban, vagy valamely másik uniós, illetve harmadik országban tartózkodik.

Időbeli hatály

Jelen ÁSZF annak a Szolgáltató általi kihirdetésével lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató azt nem módosítja vagy vissza nem vonja. Szolgáltató és Megrendelő között a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdések elbírálására a megrendelés elküldésének időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései irányadók.

Tárgyi hatály

Jelen ÁSZF teljeskörűen szabályozza a Szolgáltató mint eladó és a Megrendelő mint vevő között létrejött adásvételi jogviszony feltételeit.

 • AZ ÁSZF módosítása, közzététele

Az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét Szolgáltató közzéteszi a Weboldalon, és biztosítja annak folyamatos elérhetőségét - ideértve az ÁSZF letöltésének lehetőségét is - a Megrendelő számára.

Ha az ÁSZF-et a Szolgáltató módosítja, úgy a módosított ÁSZF-et a Szolgáltató a módosítások hatálybalépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal a Weboldalon közzéteszi. Szolgáltató biztosítja, hogy a Megrendelő számára egyértelműen megállapítható legyen a módosítás ténye, a módosítással érintett rendelkezések köre, valamint a módosítások hatályba lépésének időpontja.

 • Az ÁSZF-ben használt fogalmak

Szolgáltató: a Megrendelő számára a Weboldalon működő Webáruházban ruházati termékeket és ahhoz kapcsolódó kiegészítőket eladásra kínáló egyéni vállalkozó.

Megrendelő: az 18. életévét betöltött természetes személy, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet vagy egyéb gazdálkodó szervezet, aki/amely a Szolgáltatást igénybe veszi.

Szolgáltatás: a Weboldalon található Webáruházban ingyenes regisztrációt követően, illetve anélkül is igénybe vehető szolgáltatás, amely alapján a Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott terméknek a Megrendelő részére történő értékesítését és kiszállítását vállalja.

Termék: mindazon áruk, amelyek a Webáruházban megvásárolhatók, és amelyek értékesítését a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint vállalja.

Weboldal: a Szolgáltató által a https://abrakazabrashop.com címen üzemeltetett oldal, melyen az Abrak a zabra shop Webáruház elérhető.

Fogyasztó: az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el jelen ÁSZF hatálya alá tartozó termékek megrendelése, valamint azok megvásárlására kötött szerződések során.

 • Személyes adatok kezelése

Szolgáltató szavatosságot vállal arra, hogy a Webáruházban történő vásárlással összefüggésben tudomására jutó személyes adatokat az irányadó adatvédelmi előírásokkal összhangban kezeli.

Szolgáltató szavatol továbbá azért, hogy a jelen szerződés teljesítése során végzett adatkezelési tevékenysége mindenben megfelel az Európai Unió és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR), illetve amennyiben ez alkalmazandó, úgy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), a Szolgáltató így különösen, de nem kizárólagosan megfelelő jogalappal rendelkezik a személyes adatok kezeléséhez, az adatkezelési tevékenységet jogszerű cél elérése érdekében végzi, ezen cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig és adatkör vonatkozásában.

Szolgáltató felhívja az adatkezeléssel érintett természetes személyek figyelmét arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő jogaikat a Szolgáltatóval mint adatkezelővel szemben a Szolgáltató által közzétett Adatkezelési tájékoztatóban részletezett módon gyakorolhatják.

A Szolgáltató által végzett adatkezelés részletes bemutatását, illetve az adatkezelésre vonatkozó előírásokat a Szolgáltató által elkészített részletes adatkezelési tájékoztató tartalmazza, melyet a Szolgáltató a Weboldal 'Adatkezelési tájékoztató' menüpontjában tett közzé.

 • Szolgáltatás igénybevétele

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendelés útján történik, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Megrendelőnek a termék megvásárlásához, illetve annak kiszállításához szükséges adatokat a megrendelés elküldése előtt kell megadnia, valamint nyilatkoznia kell az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásáról, továbbá arról is, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást megkapta és az abban foglaltakat tudomásul vette.

 • Webáruházban megvásárolható termékek

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a webáruházban megjelenített termékek nincsenek teljességgel készleten, egyes termékeket a Szolgáltató az egyes megrendelések leadását követően, ún. Külső raktárról szállítja le. A termékek ennek megfelelően a megrendelés leadását követő 3-5 munkanapon kerülnek kiszállításra. Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Szállító által megadott szállítási határidő azt követően kezdődik meg, hogy a Szállító a Megrendelőt írásban tájékoztatta a megrendelés átadásáról a szállító részére.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Webáruházban közzétett, az egyes termékeket bemutató képeket a legnagyobb gondossággal készítette el, azonban figyelembe véve azt a körülményt, hogy azok kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak, ezért a Megrendelő által megvásárolt termékek eltérhetnek a honlapon látottaktól.

 • Regisztráció

A Webáruházban a Megrendelő vendégként, illetve regisztrált felhasználóként is le tudja adni megrendelését. Ahhoz, hogy a Megrendelő létre tudja hozni saját fiókját, a webáruház kezdőlapjának jobb felső sarkában található 'Bejelentkezés' menüpontra kattintva meg kell adnia e-mail címét, valamint el kell fogadnia az ÁSZF-et, és nyilatkoznia kell arról, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást elolvasta és megértette. Szolgáltató a Megrendelő által megadott e-mail címre küldi el a bejelentkezéshez szükséges kezdeti jelszót, melyet a Megrendelőnek az első bejelentkezést követően meg kell változtatnia saját fiókjába belépve.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, és/vagy nem nyilatkozik az Adatkezelési tájékoztató tartalmának megismeréséről és tudomásul vételéről, úgy érvényesen nem tud regisztrálni a Weboldalon.

Ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendeléseket teljesíteni tudja, a Megrendelőnek a 'Fiókom', majd pedig a 'Fiókadatok' menüpontba belépve fiókjának véglegesítésekor, vagy a megrendelés leadása előtt meg kell adnia nevét, telefonszámát, illetve számlázási és szállítási adatait.

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a regisztráció során biztosítja az adatbeviteli hibák javításának lehetőségét. Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a regisztráció, valamint saját fiókjának véglegesítése során megadott adatokat bármikor tudja módosítani, a 'Fiókom' menübe belépve.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az esetleges adatbeviteli hibákért, illetőleg valótlan adatok megadásából vagy adatváltozás esetén az adatok módosításának elmaradásából eredő esetleges károkért a felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli. Szolgáltató jogosult a nyilvánvalóan hibás vagy valótlan regisztrációt törölni, továbbá kétség esetén jogosult a Megrendelő által megadott adatok valódiságát ellenőrizni.

 • Megrendelés leadása

A megrendelés leadása kizárólag a Webáruházon keresztül, elektronikus úton lehetséges. Telefonon, postai úton vagy e-mail formájában megrendelés leadására nincs lehetőség.

Megrendelő a 'Webshop' menüpontban megjelenő terméktípusok közül kiválaszthatja az általa megvásárolni kívánt terméket, megtekintheti a kiválasztott termék leírását, továbbá tájékozódhat a termék elérhetőségéről, áráról. Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a termék szállítási díja, valamint az esetleges kedvezmények a megrendeléshez szükséges adatok megadását követően kerülnek felszámításra, illetve érvényesítésre.

Ha a vásárlást megelőzően a Megrendelőnek a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy jogosult a Szolgáltatóhoz fordulni a Weboldal kapcsolattartási célra szolgáló felületén keresztül, vagy e-mailben a hello@abrakazabrashop.com címen, a Szolgáltató által üzemeltetett közösségi oldalak egyikén (Facebook: https://www.facebook.com/Abrak-a-zabra/, valamint telefonon is a +36-20/448-87-02 számon.

Ha a Megrendelő kiválasztotta a számára megfelelő méretű, mintájú és darabszámú terméket, akkor 'Kosárba' gombra kell kattintva a termék bekerül a kosárba, amit a webáruház rendszere azonnal visszaigazol a Megrendelőnek. Megrendelő a 'Kosár' gombra kattintva megtekintheti és módosíthatja az általa megvásárolni kívánt termékeket (új terméket adhat hozzá vagy azokat törölheti), illetve, ha befejezte a termékek kiválasztását, úgy a 'Kifizetés' gombra kattintva azonnal megkezdheti a fizetési folyamatot. Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az általa kiválasztott termékeket megtekintheti úgy is, hogy a Weboldal jobb felső sarkában található 'Bevásárlókosár' ikonra kattint.

A megrendelés véglegesítéséhez a Megrendelőnek meg kell adnia a termék kiszállításához, illetve a megrendelés ellenértékének kiszámlázásához szükséges adatokat. Megrendelő kérheti a Szolgáltatótól, hogy a vételárról szóló számlát a Megrendelő által megjelölt jogi személy részére állítsa ki; ebben az esetben a jogi személy adatainak megadásáról a Megrendelőnek kell gondoskodni.

A megrendelés véglegesítése során a Szolgáltató a kiválasztott termék(ek) főbb tulajdonságairól, azok vételárának (ÁFÁ-val együtt számított) összegéről, az ezen felül felmerülő valamennyi költségről tájékoztatást nyújt. Ha a Megrendelő kedvezményre jogosító kuponnal rendelkezik, úgy először a kupon kódját kell megadnia a rendeléskezelő felületen, majd, ha a 'Kupon beváltása' gombra kattint, úgy a webáruház rendszere automatikusan levonja a kedvezmény összegét a fizetendő teljes vételárból.

Megrendelő az adatok megadását követően tud választani a Szolgáltató által megadott fizetési lehetőségek közül, melyek segítségével a megrendelés ellenértékét ki tudja egyenlíteni. A fizetési mód kiválasztását követően a kosárban található termékekre vonatkozó megrendelés elküldése a Megrendelő részéről a kiválasztott termékek megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatnak minősül.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a megrendelés elküldésének feltétéle, hogy a Megrendelő az erre célra rendszeresített jelölőnégyzetek kipipálásával az ÁSZF rendelkezéseit tudomásul vegye és elfogadja, valamint nyilatkozzon arról, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatást megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a 'Megrendelés elküldése' gomb megnyomásával a Megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik a megrendelt termékek vételárát, illetve a szállítási költséget illetően.

Szolgáltató a Webáruházban kínált termékek vételárát magyar forintban (HUF) tünteti fel azzal, hogy a Megrendelő a fizetendő vételár pénznemét - saját választása szerint - euróra (EUR) vagy amerikai dollárra (USD) módosíthatja. Ebben az esetben a webáruház rendszere a megrendelésben szereplő termékekért fizetendő vételár összegét a kiválasztott pénznemben jeleníti meg, továbbá az elküldött megrendelés alapján fizetendő összeget is ebben a pénznemben igazolja vissza.

Abban az esetben, ha a Megrendelő a megrendelés ellenértékét külföldi pénznemben (EUR vagy USD) egyenlíti ki a Szolgáltató részére, úgy a Szolgáltató a megfizetett ellenérték összegét a megrendelés elküldésének napján érvényes, a OTP Bank Zrt. által közzétett hivatalos HUF/EUR deviza középárfolyam, illetve HUF/USD deviza középárfolyam alapulvételével számolja el. Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az elszámolással kapcsolatos fenti információk tájékoztató jellegűek és abban az esetben érvényesek, ha a megrendelés ellenértéke a Szolgáltató bankszámláján a megrendelés elküldésének napján jóváírásra kerül.

Amennyiben a megrendelés ellenértékét a Szolgáltató bankszámláján a megrendelés leadásának napját követő napon írják jóvá, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jóváírás napján érvényes, a OTP Bank Zrt. által közzétett hivatalos HUF/EUR deviza középárfolyam, illetve HUF/USD deviza középárfolyam alapulvételével számolja el a megrendelés külföldi pénznemben megfizetett ellenértékét. Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a megrendelés leadása és a megrendelt termék ellenértékének megfizetése közötti időszakban bekövetkező árfolyamváltozásból eredő kockázat kizárólag a Megrendelőt terheli.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a webáruházban szereplő termékek vételára az ott megjelölt alapdarabokra vonatkozik. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a termékek webáruházban feltüntetett vételára kizárólag a termékek csomagolási költségét foglalja magában; ha a Megrendelő a termék házhozszállítását kéri, úgy a Szolgáltató jogosult külön szállítási díjat felszámítani, melynek összegéről a Szolgáltató mindig tájékoztatja a Megrendelőt a webáruház rendeléskezelő felületén, a megrendelés elküldését megelőzően.

Szolgáltató a megrendelés teljes folyamata során - annak elküldéséig - biztosítja a megfelelő technikai eszközöket annak érdekében, hogy a Megrendelő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelés véglegesítése és elküldése előtt el tudja végezni. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a megrendelésben szereplő adatok annak elküldését követően a webáruház felületén már nem módosíthatók. Ha a Megrendelő a megrendelés elküldését követően észleli, hogy adatait hibásan adta meg, úgy a megrendelés elküldését követő 5 (öt) munkanapon belül írásban jelezheti ezt, illetve a helyes adatokat a Szolgáltatónak az hello@abrakazabrashop.com e-mail címre küldött üzenettel.

Szolgáltató a megrendelés elküldését azonnal visszaigazolja a Megrendelőnek egyrészt a rendeléskezelő felületen, másrészt a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött üzenettel. A visszaigazolt megrendelésre és az abban szereplő vételár, illetve szállítási költség összegére a Szolgáltató garanciát vállal. Ha a megrendelés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül a Megrendelő a Szolgáltatónak felróható okból nem kap visszaigazolást, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert e-mail címét pontatlanul adta meg, vagy ha a Megrendelő e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem kézbesíthető a megrendelés visszaigazolását tartalmazó üzenet.

Szolgáltató külön e-mail üzenetben értesíti a Megrendelőt, ha a Szolgáltató a visszaigazolás időpontjában előre nem látható, a Szolgáltatónak nem felróható okból nem, vagy nem a jelen ÁSZF-ben meghatározott határidőben tudja teljesíteni a megrendelést.

Ha a megrendelt termék elkészült, a Szolgáltató e-mail üzenetben értesíti a Megrendelőt arról, hogy a megrendelés milyen módon és várhatóan mennyi időn belül jut el a Megrendelőhöz.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a webáruházban megvásárolható termékek körét bármikor, egyoldalúan módosítsa. Szolgáltató jogosult továbbá egyes termékek, termékcsoportok esetén minimális rendelési mennyiséget meghatározni.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Webáruházban - különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra -, úgy a Szolgáltató nem köteles a szerződést a hibásan feltüntetett áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Megrendelő dönthet úgy, hogy a vásárlási szándékától eláll.

Szolgáltató jogosult arra, hogy a fent írtakon túl az az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén - a Megrendelő egyidejű értesítése mellett -ne fogadja el a leadott megrendelést:

 • ha a Megrendelő nem volt jogosult a megrendelés során megadott, kedvezményre jogosító kupon használatára;
 • ha online bankkártyás fizetési mód választása esetén a Megrendelő bankkártyáját kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;
 • ha online bankkártyás fizetési mód választása esetén a Szolgáltató online fizetést biztosító partnere - nem a Szolgáltatónak felróható okból - nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;
 • ha a megrendelés elküldését követően válik nyilvánvalóvá, hogy a Megrendelő nem valós adatokat adott meg, vagy nem adta meg a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat.

A Szolgáltató által biztosított, a Webáruházban elérhető termékekre vonatkozó árengedmények vagy más kedvezmények (akciók és nyereményjátékok) részletszabályairól - így különösen azok mértékéről és időtartamáról, az igénybevétel, illetőleg részvétel feltételeiről és korlátairól - a Megrendelőt folyamatosan tájékoztatja. Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy azon megrendelések esetén, melyeket a Megrendelő a Szolgáltató által meghirdetett akció időtartama alatt küld el, minden esetben az adott akció feltételei az irányadók.

Megrendelő értékelheti azokat a termékeket, melyeket a Webáruházban megvásárolt. Az értékelés feltétele, hogy a Megrendelő bejelentkezzen a Webáruházban létrehozott saját fiókjába. Az értékelés leadásához a Megrendelőnek nem kell mást tennie, mint az általa megvásárolt termék saját oldalán az erre a célra kialakított online űrlapon saját szavaival összefoglalni a termékről alkotott véleményét, majd azt elküldeni. Megrendelő a szöveges vélemény elküldésével egyidejűleg az űrlapon található csillagok segítségével is értékelheti a terméket. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy azokat a szöveges értékeléseket, melyek a Szolgáltató jogos üzleti érdekeit, illetve a Szolgáltató vagy harmadik személyek jó hírnevét sértik vagy arra alkalmasak, bármikor törölje.

 • Fizetési módok

Az egyes termékek vételárát a Szolgáltató a Weboldalon folyamatosan megjeleníti, mely vételár minden esetben a Megrendelő által fizetendő, adókkal növelt összeget jelenti. Szolgáltató jogosult bármikor egyoldalúan módosítani a Webáruházban megvásárolható termékek vételárát azzal, hogy a módosítás az azt megelőzően már elküldött és visszaigazolt megrendelésekben foglalt termékek vételárát nem érinti.

A megrendelés elküldését követő elektronikus visszaigazolás egyaránt tartalmazza a megrendelésben szereplő termékek vételárát, és a választott szállítási módtól függően a szállítási költséget is. A megrendelt és kiszállított termék vételárának és a kiszállítási díjának - kivéve, ha a Megrendelő az ingyenes személyes átvételt választja - kiegyenlítése a következő fizetési módok egyikével lehetséges:

 • utánvétes fizetés
 • online bankkártyás fizetés, vagy
 • személyes átvétel.

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Webáruházban az alábbi típusú bankkártyákat fogadja el: Mastercard, Maestro, Visa, American Express, Discover, Diners. Szolgáltató felhívja továbbá a Megrendelő figyelmét arra, hogy a bankkártyás fizetési tranzakció annak végrehajtását követően nem vonható vissza. Sikertelen fizetési tranzakció esetén a webáruház felületén hibaüzenet jelenik meg, míg a sikeres fizetés esetén a Megrendelő vásárlás során használt bankkártyájához tartozó bankszámla a megrendelés ellenértékének összegével azonnal megterhelésre kerül.

Tekintettel arra, hogy a bankkártyás fizetési tranzakció szabályos lebonyolítása, a fizetés során megadott adatok kezelése, azok titkosítása és a fizetési folyamat biztonságának garantálása a PayPal kizárólagos kötelezettségébe tartozik, így a Szolgáltató a bankkártyás fizetéssel összefüggő, a PayPal hatáskörébe tartozó problémáért nem vállal felelősséget. Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a fizetési tranzakció sikertelenségéért sem, ha annak oka az internetkapcsolat hibájára vezethető vissza.

Ha a Megrendelő a megrendelés ellenértékének kiegyenlítéséhez a banki átutalást választja, úgy a visszaigazolásban szereplő végösszeget kell a Szolgáltató alábbi bankszámlájára átutalnia: OTP Bank Zrt., 11773487-22049814-00000000 (IBAN: HU12117734872204981400000000, SWIFT: OTPVHUHB). Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy az átutalást csak abban az esetben tudja beazonosítani, ha a Megrendelő az átutalás közleményében feltünteti a visszaigazoló üzenetben kapott rendelésazonosító számot.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy banki átutalás választása esetén abban az esetben, ha a megrendelés végösszege a Szolgáltató bankszámláján a megrendelés leadásától számított 1 (egy) munkanapon belül nem kerül jóváírásra, úgy a Szolgáltató jogosult a megrendelés teljesítését - indokolás nélkül - visszautasítani.

Banki átutalás esetén a valamennyi megrendelt termék vételára és szállítási költsége akkor tekintendő megfizetettnek, ha azok összege a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy banki átutalás fizetési mód választása esetén a megrendelés teljesítését csak azt követően kezdi meg, ha a megrendelés ellenértékét a Megrendelő maradéktalanul megfizette.

Az elküldött és visszaigazolt megrendelés alapján megfizetett összegről a Szolgáltató számlát bocsát ki, melyet a Szolgáltató e-mailben juttat el a Megrendelőnek. Szolgáltató ismételten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a megrendelés ellenértékéről szóló számlát a Megrendelő egy másik jogi személy vagy szervezet nevére szólóan kéri kiállítani, úgy ezt az igényét köteles a webáruház rendeléskezelő felületén keresztül jelezni, a megrendelés elküldését megelőzően.

 • Megrendelés kiszállítása

Szolgáltató vállalja, hogy a Webáruházon keresztül leadott, és a Szolgáltató által elfogadott megrendelés esetén valamennyi megrendelt terméket becsomagolja, a Megrendelő által választott szállítási módnak megfelelően a megjelölt címre eljuttatja, és a Megrendelőnek átadja. A megrendelt termékeket Szolgáltató a vele szerződéses kapcsolatban álló futárszolgálat segítségével juttatja el a Megrendelő részére, illetve bizonyos esetekben biztosítja a megrendelés személyes átvételének lehetőségét is. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy amennyiben a megrendelt terméket Magyarország területén kívülre kell kiszállítani, úgy a Szolgáltató jogosult magasabb összegű szállítási díjat felszámítani. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos megrendelési értékhatár elérése esetén ne számítson fel szállítási díjat a Megrendelővel szemben. A Szolgáltató minden esetben a webáruház rendeléskezelő felületén tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a megrendelés végösszege alapján jogosult- e az ingyenes szállítás igénybevételére.

Megrendelő által választható szállítási módokról és az azokhoz kapcsolódó szállítási díjak pontos összegéről, illetve azok változásáról Szolgáltató a 'Szállítási információk' menüpontban tájékoztatja a vásárlókat azzal, hogy ezeket az információkat a megrendelés elküldését megelőzően, a rendeléskezelő felületen is megjeleníti. A termék kiszállítására vállalt határidőket Szolgáltató a 'Szállítási információk' menüpontban tünteti fel. Szolgáltató a hello@abrakazabrashop.com címen biztosítja a Megrendelőtől érkező, a megrendelés kiszállításával kapcsolatos érdeklődő üzenetek megválaszolását.

Megrendelő a termékeket a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 36 (harminchat) órán belül köteles ellenőrizni. Megrendelő köteles az átvételkor a megrendelést tartalmazó küldeményt a kézbesítő jelenlétében megvizsgálni. Ha a Megrendelő a küldemény külső csomagolásán nyilvánvaló sérülést észlel, úgy jogosult a küldemény átvételét megtagadni azzal, hogy a kézbesítő jelenlétében köteles írásbeli jegyzőkönyvet felvenni. Ha a Megrendelő a küldeményt átveszi annak ellenére, hogy annak külső csomagolásán sérülés észlelhető, úgy köteles a csomagot a kézbesítő jelenlétében felbontani, és amennyiben a csomagban található termék is sérült vagy hiányzik, úgy jegyzőkönyv felvételét kérni a kézbesítőtől, melyben a termék sérüléseit, illetve hiányát pontosan rögzíteni kell. Megrendelő köteles továbbá sérült küldemény esetén az abban található termék sérülését, illetve hiányát a Szolgáltató részére haladéktalanul, írásban bejelenteni az hello@abrakazabrashop.com e-mail címen.

 • Kellékszavatosság

Szolgáltató a Webáruházban megvásárolható termékekről, azok lényeges tulajdonságairól folyamatosan tájékoztatja a Megrendelőt. A termékeknek alkalmasnak kell lenniük azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú termékeket rendszerint használnak, rendelkezniük kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú termékeknél szokásos, és amelyet a Megrendelő elvárhat, valamint rendelkezniük kell a Szolgáltató által biztosított termékleírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen esetben élhet a Megrendelő a kellékszavatossági jogával?

Megrendelő hibás teljesítés esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint. A fogyasztónak minősülő Megrendelő igényérvényesítésére a Ptk. mellett 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Milyen jogok illetik meg Megrendelőt kellékszavatossági igénye alapján?

Megrendelő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet a lenti igényérvényesítési sorrend betartása mellett:

· Megrendelő a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Szolgáltató a fogyasztónak minősülő Megrendelő által kifogásként előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül a választott szavatossági igénynek, a Megrendelőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül eleget tesz. Ha a kijavítás/kicserélés időtartama a 15 (tizenöt) napot várhatóan meghaladja, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Megrendelőt a javítás/csere várható időtartamáról. Ha a Megrendelő nem tekinthető fogyasztónak, úgy a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és annak a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve végezi el.

· Ha a Megrendelő kijavítást vagy kicserélést nem kért, illetve nem kérhetett, úgy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő a hibás teljesítés miatt elállási jogával él, úgy a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba, melyre a Megrendelő hivatkozott jelentéktelen volt.

· Fogyasztónak minősülő Megrendelő hibás teljesítés esetén akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - arányos árleszállítást kérjen vagy elállni a vásárlástól, ha:

 • a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte, de nem teljesítette a kicserélt termék saját költségén történő visszavételét, vagy
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megpróbálta orvosolni a hibát, vagy
 • a termék hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy azonnali elállást indokol, vagy
 • a Szolgáltató nem vállalta orvosolni a hibát vagy nyilvánvaló a körülményekből, hogy észszerű határidőn belül vagy a Megrendelőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem is fogja azt megtenni.

· Ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő a szerződést teljes egészében vagy a szerződés alapján szolgáltatott termékek egy részét illetően szünteti meg, úgy

 • a Megrendelőnek - a Szolgáltató költségére - vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az elállással érintett terméket; és
 • a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Megrendelő részére az érintett termék megfizetett vételárát, amint a terméket vagy az annak visszaküldését igazoló okiratot átvette.

· Ha a hibás teljesítés a megrendelt termékeknek csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében az elállás feltételei fennállnak, a fogyasztónak minősülő Megrendelő a szerződést csak a hibás termék tekintetében szüntetheti meg, de jogosult az azokkal együtt rendelt bármely egyéb termék vonatkozásában is elállni a vásárlástól, ha a Megrendelőtől nem várható el észszerűen, hogy csak azokat a termékeket tartsa meg, amelyek vonatkozásában hibás teljesítés nem történt.

· Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról áttérhet egy másikra azzal, hogy az áttérés költségét a Megrendelő viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Megrendelő kellékszavatossági igényét?

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni a Szolgáltatóval. Fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén közöltnek kell tekinteni azt a hibát, melyet a Megrendelő annak felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül bejelentett a Szolgáltatónak. A Megrendelő felelős a közlés késedelméből eredő valamennyi kárért.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő fogyasztónak minősül, úgy a vásárlástól számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogát már nem érvényesítheti, míg fogyasztónak nem minősülő Megrendelőt a kellékszavatossági jogait a vásárlástól számított 1 (egy) évig gyakorolhatja.

Kivel szemben érvényesítheti Megrendelő kellékszavatossági igényét?

Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van a Megrendelő kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Abban az esetben, ha kellékszavatossági igényét fogyasztónak minősülő Megrendelő érvényesítési, úgy a teljesítéstől számított 1 (egy) évig a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a Megrendelő által felismert hiba a teljesítést követően merült fel. A hibás teljesítési vélelem nem alkalmazható abban az esetben, ha a vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 • Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Megrendelő termékszavatossági jogával?

A megrendelt termék hibája esetén Megrendelő - választása szerint - kellékszavatossági jogát gyakorolhatja vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Megrendelőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve annak kijavított részére vonatkozó kellékszavatossági igényét az Megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig akkor, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Megrendelő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Megrendelő - abban az esetben, ha fogyasztónak minősül - a vásárlástól számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti. Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetében a termékszavatossági jogok érvényesítésére a vásárlást követő 1 (egy) évig van lehetőség. A fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Megrendelő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő a fentiek közül egy okot bizonyítania.

 • Indokolás nélküli elállás/felmondási jog gyakorlása

Tekintettel arra a körülményre, hogy a Szolgáltató a Webáruházban olyan előre nem gyártott termékeket értékesít, melyeket a Megrendelő kifejezett kérésére állít elő, így a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a fogyasztónak minősül Megrendelőt a 14 napon belüli, indokolás nélküli elállási, illetve felmondási jog nem illeti meg.

 • Megrendelői panaszok kezelése

A megrendeléssel összefüggő, vagy a megrendelt termék átvételét követően felmerült panaszát Megrendelő jogosult jelezni a Szolgáltatónak. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a termék kiszállításával összefüggő panaszokat kizárólag a termék átvételét követő 48 (negyvennyolc) órán belül fogad el.

A panasz elküldhető e-mailben a hello@abrakazabrashop.com címre, vagy postai úton a 8451 Ajka Honvéd utca 13, levelezési címre. Az írásbeli panasz beérkezését követően a Szolgáltató azt haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított harminc (30) napon belül lefolytatja az erre vonatkozó eljárást, és ezen határidőn belül tájékoztatja a Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, továbbá arról, hogy a panasz esetleges elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Megrendelő rendelkezésére, valamint a jogorvoslati eljárás megindításához vagy vitarendezési mód igénybevételéhez szükséges információkat. A panaszválasz másolatát Szolgáltató köteles 3 (három) évig megőrizni.

Amennyiben a panasszal a Szolgáltató egyetért, úgy intézkedik annak orvoslása iránt és értesíti a Megrendelőt, míg a panaszt elutasító álláspontjáról a Szolgáltató indokolt válaszban nyújt tájékoztatást. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy amennyiben a terméket tartalmazó csomag sérülése esetén a Megrendelő azt a sérülés írásbeli kifogásolása nélkül átveszi a kiszállító futártól, úgy a Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a csomagban található termék annak Megrendelő általi átvételét megelőzően sérült meg.

A fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult panasszal fordulni a Szolgáltató székhelye, illetve a Megrendelő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fogyasztói jogainak sérelme esetén. Az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei itt találhatók meg https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a fogyasztó egyedi ügyének kivizsgálására és megoldására a békéltető testület jogosult, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság az ilyen ügyeket minden esetben hivatalból átteszi a békéltető testülethez azok hozzá való beérkezését követően.

Ha a Szolgáltató a fogyasztói panaszt elutasítja, úgy a Megrendelő az illetékes békéltető testület eljárását kezdeményezheti, mely szerv bírósági eljáráson kívül bírálja el a kialakult jogvitát. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A jogvita elbírálására a Megrendelő saját lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület illetékes. Az illetékes békéltető testület székhelye, telefonos, internetes elérhetősége, levelezési-, és e-mail címe, hivatali kapu elérhetősége, illetve az online kérelem benyújtására vonatkozó információk az alábbi linken, az adott békéltető testület honlapjára kattintva érhetők el: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Megrendelő nem rendelkezik belföldi lakó-vagy tartózkodási hellyel, úgy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes alábbi békéltető testület jogosult eljárni:

Veszprém Megyei Békéltető Testület

székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (fszt. 115-116.)

levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

telefonszám: +36-88-814-121

fax: +36-88-412-150

e-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

weboldal: https://bekeltetesveszprem.hu/, www.veszpremikamara.hu

hivatali kapu KRID, rövid név: 262219313, VKIKBT (E-papír rendszeren keresztül benyújtott elektronikus beadvány esetén)

A fogyasztónak minősülő Megrendelő a fentieken túl jogosult az Európai Online Vitarendezési Fórumhoz fordulni panaszkezelés érdekében. Az Európai Online Vitarendezési Fórum az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, mely az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az Unióban letelepedett kereskedő közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési fórumot. Az Európai Online Vitarendezési Platform a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

A fogyasztónak minősülő Megrendelő a fogyasztói jogvitából származó követelését bíróság előtt is érvényesítheti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 • Felelősségi szabályok

Szolgáltató vállalja, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és a Weboldalon közzétett információkat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettségei szerződésszerű teljesítése érdekében úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy nem minősül a Szolgáltató részéről jogról való lemondásnak, ha a Szolgáltató valamely jogát nem gyakorolja.

Ha a megrendelt termék kiszállítása elháríthatatlan akadályba (pl.: közegészségügyi járvány, árvíz, földrengés, háború, országos sztrájk, terrorcselekmény, közúti baleset, külföldi állam kormányzati intézkedései, stb.) ütközik, úgy a Megrendelőt erről haladéktalanul tájékoztatja, illetőleg a megrendelés már kiegyenlített ellenértékét a Megrendelő részére visszatéríti. A Webáruház működésében felmerülő hiba vagy hiányosságból (pl.: üzemzavar, weboldal átmeneti elérhetetlensége, stb.) eredő károkért Szolgáltató a felelősségét kizárja.

A Webáruház oldalán található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az ÁSZF rendelkezéseinek be nem tartása esetén Megrendelő szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő szavatol azért, hogy az általa a megrendelés során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, vállalja továbbá, hogy az általa leadott és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelésben megrendelt termék(ek) átvételéről és ellenértékük megfizetéséről gondoskodik. Amennyiben a kiszállítás a Megrendelő hibájából hiúsul meg, úgy az ebből eredő esetleges többletköltségeket Megrendelő köteles megtéríteni Szolgáltató részére.

Megrendelő a Weboldalt, valamint az ott működő Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért - a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségvállalást kivéve. Szolgáltató kizárja a felelősségét a Weboldal, illetve a Webáruház látogatói, illetve felhasználói által tanúsított magatartásért.

 • Szerzői jogok

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy jogszerű használója a Weboldalon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt a fényképeket, valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, védjegyeket, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteket).

A Szolgáltató által működtett Weboldal tartalmának adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából kizárólag abban az esetben engedélyezett, ha ehhez a Szolgáltató előzetesen, írásban hozzájárult. Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a Szolgáltató előzetes engedélyével történő magáncélú felhasználáson túlmenően a szerzői jogi védelem tárgyát képező szellemi alkotások minden további felhasználása tilos.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Weboldal használata nem biztosít jogot a Megrendelőnek a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi név, védjegy használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. A jelen fejezetben írt tilalmak Megrendelő általi megsértése polgári-, és büntetőjogi felelősségre vonást eredményez.

 • Alkalmazandó jog, joghatóság és illetékes bíróság

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokra a magyar jog az irányadó. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a személyes adatok kezelésével összefüggő kérdésekben a GDPR, az adatvédelmi előírásokat tartalmazó ágazati jogszabályok, és amennyiben alkalmazandó, úgy az Infotv. rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Megrendelő között létrejövő jogviszonyra a fenti előírásokon túl a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, illetve a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek közötti jogvita tekintetében a pertárgyértéktől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Jelen ÁSZF 2022. május 4. napjától kezdődően hatályos, és annak visszavonásáig vagy módosításáig marad hatályban.

Az Általános Szerződési Feltételek az alábbi linkre kattintva tölthetők le.