Adatkezelési Tájékoztató

'Abrakazabrashop' webáruház

Tartalomjegyzék

 1. Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya. 
 2. Adatkezelőre vonatkozó információk. 
 3. Fogalom meghatározások. 
 4. Adatkezelés módja, elvei 
 5. Az 'Abrakazabrashop' webáruházban folytatott tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelés. 
 6. Cookie-k használata a weboldalon. 
 7. Weboldal használatával összefüggő egyéb adatkezelések. 
 8. Panaszkezeléshez kapcsolódó adatkezelés. 
 9. Hírlevélküldésre feliratkozó személyek adatainak kezelése. 
 10. Közösségi oldalak fenntartásához kapcsolódó adatkezelések. 
 11. Adatfeldolgozók igénybevétele 
 12. Személyes adatok kezelése a Global Payments Europe s.r.o. társasággal történő együttműködés során 
 13. Adatkezelés a GLS Hungary - GLS Group-vel történő együttműködés körében. 
 14. Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás. 
 15. Érintettek jogai, a joggyakorlás menete. 
  A. Az adatokhoz való hozzáférés.
  B. Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához. 
  C. Az adatok helyesbítéséhez való jog. 
  D. Az adatok törléséhez való jog. 
  E. Adatkezelés korlátozásának joga. 
  F. Hozzájárulás visszavonásának joga. 
  G. Tiltakozás az adatkezelés ellen. 
  H. Az adathordozhatóság joga. 
  I. Az érintett kérelmének elbírálása. 
  J. Jogorvoslati lehetőségek. 
 16. Adatkezelő által meghozott adatbiztonsági intézkedések. 
 17. Adatvédelmi incidensek kezelése. 
 18. Adatvédelmi tisztviselő. 
 19. Adatkezelési tájékoztató módosítása. 
 20. Alkalmazott jogszabályok. 


1. Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse Karsai Anikó egyéni (székhely: 8451 Ajka Honvéd utca 13, adószám: 567311864-1-39) (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint azt az adatvédelmi és adatkezelési politikát, amelyet Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el.

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, valamennyi érintett természetes személy számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságait, különösen a magánélethez fűződő jogát tiszteletben tartsák a személyes adatok kezelése során.

Jelen tájékoztató hatálya az Adatkezelő által a székhelyén, valamint a https://www.abrakazabrashop.com weboldalon keresztül folytatott - elektronikus és papír alapú - adatkezelési tevékenységekre, műveletekre terjed ki.

Adatkezelő felhívja az érintett személyek figyelmét arra, hogy nem ellenőrzi azt, hogy az érintettek által megadott személyes adatok megfelelnek-e a valóságnak. Valamennyi érintett, aki az Adatkezelő számára személyes adatokat ad meg, az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak megismerését biztosítja az Adatkezelő számára, mely adatokról az érintett jogosult rendelkezni. Abban az esetben, ha az érintett a fentiektől eltérően jár el, úgy ezzel összefüggésben mindennemű felelősség kizárólag őt terheli.


2. Adatkezelőre vonatkozó információk

A jelen tájékoztatóban feltüntetett valamennyi személyes adatot az Adatkezelő kezeli. Az érintettek az Adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken keresztül tudnak kapcsolatba lépni:

Név: Karsai Anikó egyéni vállalkozó

Székhely: 8451 Ajka Honvéd utca 13.

Levelezési cím: 8451 Ajka Honvéd utca 13.

Telephely: 8449 Magyarpolány hrsz 1973/1

Nyilvántartási szám: 50038598

Adószám: 67311864-1-39

Telefonszám: +36 20/ 667-93-74

E-mail cím: hello@abrakazabrashop.com


3. Fogalom meghatározások

 • Személyes adat: minden olyan információ, amely a közvetlenül vagy közvetve azonosított, illetve - egy vagy több azonosító, tényező vagy tulajdonság alapján - azonosítható természetes személyre vonatkozik.
 • Adatkezelés: személyes adatokon végzett bármely művelet függetlenül annak módjától; ennek megfelelően adatkezelésnek minősül többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, betekintés, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel más módon, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.
 • AdatkezelőKarsai Anikó egyéni vállalkozó, aki a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó, a személyes adatokon történő technikai feladatok elvégzése, függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából és nevében a személyes adatokat kezeli.
 • Hozzájárulás: az adatkezeléssel érintett személy önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló akaratnyilatkozata, mellyel félreérthetetlenül jelzi, hogy beleegyezik személyes adatainak kezelésébe.
 • Nyilvántartási rendszer: személyes adatokat tartalmazó adatbázis, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 • Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése a jövőbeli kezelésük korlátozása érdekében.
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik.
 • Anonimizálás: azon műveletek, amelyek elvégzését követően többé nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét személyre vonatkozik, azaz az adat elveszíti személyes jellegét és abból egyetlen azonosítható természetes személyre sem vonható le következtetés, az érintett és az adat közötti kapcsolat már nem állítható helyre.
 • Felügyeleti hatóság: a személyes adatok kezelése során a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme és a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében létrehozott független hatóság; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 • Adatvédelmi incidens: az adatbiztonsági előírások sérülése, amelynek eredményeképpen a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlenül vagy jogellenes módon megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, azokat jogosulatlan személyekkel közlik, vagy az adatokhoz ezen személyek hozzáférnek.
 • Cookie: vagy más néven "süti", ún. anonim látogatásazonosító, melyet az Adatkezelő a honlapot megtekintő, illetve a honlapon működő webáruházban termékeket vásárló érintettek számítógépén elhelyez és visszaolvas. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre.
 • Weboldal: https://www.abrakazabrashop.com címen elérhető online felület, melyet az érintettek megtekintés, illetve az Adatkezelő által üzemeltetett, 'Abrakazabrashop' webáruházban történő vásárlás céljából felkeresnek.

- Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.


4. Adatkezelés módja, elvei

Mindazon személyes adatokat, amelyeket Adatkezelő kezel, minden esetben közvetlenül az érintettektől gyűjti. Ennek megfelelően Adatkezelő kizárólag azokat a személyes adatokat tárolja adatbázisaiban, illetve használja fel a jelen tájékoztatóban is meghatározott célokra, amelyeket az érintettek maguk bocsátottak Adatkezelő rendelkezésére. Adatkezelő személyes adatokat sem nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, sem más forrásból nem gyűjt, továbbá személyes adatokhoz az Adatkezelő harmadik személyek adattovábbítása útján sem jut hozzá.

A kezelt adatokhoz egyrészről az adatkezelés célját és eszközeit meghatározó Karsai Anikó egyéni vállalkozó, másrészről az Adatkezelő alkalmazásában álló, és az adatkezelésre felhatalmazott személyek férhetnek hozzá, a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításához szükséges mértékben és ideig.

A fentieken túlmenően személyes adatokhoz - erre vonatkozó adatfeldolgozási szerződések kötelező erejű rendelkezései szerint - a tájékoztató 13. fejezetében felsorolt, Adatkezelő részére adatfeldolgozási tevékenységet végző vállalkozások férhetnek hozzá, továbbá bizonyos adatok átadásra kerülnek az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló, önálló vagy közös adatkezelőnek minősülő személyek, szervezetek részére; az erre vonatkozó részletes információkat az adatkezelési tájékoztató 14-16. fejezetei tartalmazzák.

A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat Adatkezelő, mint ruházati termékek kiskereskedelmével, forgalmazásával is foglalkozó egyéni vállalkozó, kizárólag ezen kereskedelmi és forgalmazási, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei gyakorlása körében, minden esetben egyedileg meghatározott adatkezelési céloknak megfelelően használja fel.

Az adatkezelés módjának meghatározásakor és a teljes adatkezelési folyamat során az Adatkezelő végrehajtja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek segítségével egyaránt biztosítható az adatvédelmi elvek érvényesülése és az érintett személyek jogainak a védelme. Az Adatkezelőnél bevezetésre kerülő intézkedések a tudomány és technológia jelenlegi állásának, a megvalósításhoz szükséges költségeknek, valamint a természetes személyek jogaira vonatkozó esetleges kockázatoknak a számbavételét és értékelését követően kerültek meghatározásra.

Adatkezelő a tudomására jutott valamennyi személyes adat kezelését jogszerűen és tisztességesen, továbbá oly módon végzi, hogy az adatkezelés annak teljes időtartama alatt az érintett természetes személyek számára is átlátható legyen.

Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során a személyes adatok gyűjtésére kizárólag a jelen tájékoztatóban egyértelműen meghatározott, jogszerű célokból kerülhet sor. Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy egyetlen felvett személyes adatot se kezeljen a tájékoztatóban részletezett célokkal össze nem egyeztethető módon.

Adatkezelő kizárólag az egyes adatkezelési célok szempontjából megfelelő és releváns, valamint a célok eléréséhez szükséges személyes adatokat kezeli. Adatkezelő arra törekszik, hogy az általa tárolt és kezelt személyes adatok mindig pontosak és naprakészek legyenek, ennek érdekében pedig megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a pontatlan vagy helytelen adatok mielőbbi helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek.

Adatkezelő a felvett személyes adatokat addig az időpontig tárolja, ameddig az az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges. Az adatok kezelése során Adatkezelő mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza, melyek ahhoz szükségesek, hogy az adatkezelő garantálni tudja az adatok biztonságát, ideértve azok jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni védelmet.

Adatkezelő minden olyan esetben, ha az érintettek által átadott adatokat az adatfelvétel jelen tájékoztatóban meghatározott, eredeti céljától eltérő célra akarja felhasználni, erről a jogosultat minden esetben előzetesen, írásban tájékoztatja - az új cél és az adatkezelésre vonatkozó kiegészítő információk egyidejű megadásával -, továbbá gondoskodik arról, hogy ebben az esetben is rendelkezzen az adatok kezelését lehetővé tevő, megfelelő jogalappal.

Adatkezelő olyan technikai és szervezési intézkedéseket épített be az adatkezelési folyamataiba, amelyek segítségével biztosítani tudja azt, hogy kizárólag a konkrét adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig történjen a személyes adatok kezelése, valamint ezeknek megfelelően legyen biztosított az adatokhoz való hozzáférés lehetősége is. Adatkezelő fenti kötelezettségének teljesítése érdekében belső szabályzataiban rendszeres, kötelező felülvizsgálati határidőket határoz meg, és olyan szabályozókat épít be az adatkezelési folyamatokba, amelyek alkalmasak arra, hogy az adatkezelési műveletek mindvégig a fenti keretek között maradjanak. Adatkezelő számára kiemelt fontosságú, hogy azokat a személyes adatokat, melyek vonatkozásában az adatkezelés célja megvalósult, az adatok kezelésének időtartama lejárt, vagy az érintett erre vonatkozó jogszerű kérelmet terjeszt elő, haladéktalanul törlésre kerüljenek.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adathoz teljeskörű hozzáféréssel rendelkezik az Adatkezelő által kijelölt adatvédelmi tisztviselő - akinek elérhetősége a tájékoztató 20. fejezetében található -, ezen tisztségéből eredő feladatainak ellátása során.

Adatkezelő az általa végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. Az adatkezelési nyilvántartás tartalmazza többek között az adatkezelő nevét és elérhetőségét, az egyes adatkezelések célját, az adatkezeléssel érintett személyek és személyes adatok felsorolását, azon a személyek megnevezését, akikkel az adatokat közlik.


5. Az 'Abrakazabrashop' webáruházban folytatott tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy személyes adataik kezelése abban az esetben, ha a weboldalon regisztrálnak, úgy saját felhasználói fiókjuk létrehozásához szükséges, míg abban az esetben ha az érintettek - akár regisztrált felhasználóként, akár regisztráció nélkül - megrendelést adnak le a webáruházban megvásárolható termékek valamelyikére, úgy az elektronikus adásvételi szerződések tartalmának meghatározásához és a szerződés megkötéséhez, valamint a szerződéses jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítéséhez bizonyos adataik kezelése szükséges.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a webáruházban regisztrációt követően, illetve anélkül is tudnak megrendelést leadni. Érvényes regisztráció feltétele az érintett e-mail címének és egyedi jelszavának megadása. A webáruházban forgalmazott termékek megvásárlásához az érintetteknek az alábbi személyes adatokat kell megadniuk név, számlázási és szállítási cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám), számlázási cím, e-mail cím, telefonszám.

A jelen pontban írt személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az Adatkezelő az érintett felhasználói fiókját létre tudja hozni, valamint vásárlás esetén a megrendelt termékeket értékesíteni tudja Önnek, továbbá ahhoz is, hogy a megrendelt áruk ellenértékét kiszámlázhassa, majd pedig a termékeinket kiszállíthassa Önnek az Adatkezelő. Adatainak kezelése tehát az Adatkezelő és Ön között létrejövő szerződéses kapcsolaton alapul.

Adatkezelő az Ekertv. 13/A. §-ában szereplő felhatalmazás alapján a webáruházban forgalmazott termékek megvásárlásával kapcsolatos további - vásárlástörténeti - adatokat is kezel; ezek a megrendelés dátuma, utolsó vásárlás során használt fizetési mód, megrendelés adatai (rendelés dátuma, rendelésszám, fizetési mód, szállítási mód, rendelés státusza, fizetés státusza, rendelés végösszege, megrendelt termékek neve, cikkszáma, mennyisége, egységára, kedvezmény mértéke).

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy személyes adataikat a szerződés teljesítése körében abból a célból is kezeli, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó információkat részükre eljuttassa, így többek között visszaigazolja a webáruházban leadott megrendelés beérkezését és rögzítését, illetve a megrendelés feldolgozásának megkezdését, továbbá a megrendelés feldolgozásának állásáról tájékoztassa az érintetteket. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy ezen tájékoztató levelek sem hírlevélnek, sem egyéb marketing vagy reklám célú megkeresésnek nem minősülnek, azok elküldéséhez az érintettek külön hozzájárulása nem szükséges.

Abban az esetben, ha Ön az Adatkezelő webáruházában vásárol, úgy a szerződéses kapcsolat létrehozása, valamint a szerződés fenntartása és teljesítése érdekében megadott személyes adatokat Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ("Számvtv.") 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettsége alapján a számlákat és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartást az Adatkezelő a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 (nyolc) évig köteles olvasható formában megőrizni, erre tekintettel a számlán szereplő személyes adatokat (név, számlázási cím) valamint a vásárlástörténeti adatokat is kezeli a fenti időtartam elteltéig.


Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben a fent felsorolt személyes adatait nem, vagy csak részben bocsátják az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek - a szerződés teljesítéséhez szükséges alapvető információk hiányában - nem áll módjában szerződést kötni az érintett személlyel.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a személyes adatok jogellenes vagy az Adatkezelő megtévesztésére irányuló használata esetén, illetve akkor, ha az érintett az Adatkezelő rendszere ellen támadást intéz, vagy az Adatkezelő sérelmére bűncselekményt követ el a https://www.abrakazabrashop.com weboldal használata során, úgy Adatkezelő az érintett személyes adatait haladéktalanul törli azzal, hogy bűncselekmény gyanújának, illetve az érintett polgári jogi felelősségének fennállása esetén Adatkezelő jogosult az adatokat a vonatkozó hatósági, bírósági eljárások lefolytatásáig kezelni a megfelelő adatbiztonsági intézkedések mellett.


6. Cookie-k használata a weboldalon

A https://www.abrakazabrashop.com weboldalon az Adatkezelő anonim látogatásazonosítókat, vagy más néven ún. sütiket ("cookie"-kat) alkalmaz, amelyek egyrészt a weboldal böngészésének folyamatát egyszerűsítik, valamint rendszer-adminisztrációs, statisztikai, illetve bizonyos esetben marketing célokat is szolgálnak. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alapvető funkciója a böngészés megkönnyítése a weboldalon azzal, hogy a cookie-k alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre.

A cookie-k használatához kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Adatkezelő által elkészített Cookie tájékoztató tartalmazza, ami a jelen Adatkezelési tájékoztató 1. számú mellékletét képezi.


7. Weboldal használatával összefüggő egyéb adatkezelések

Weboldalon keresztül Ön közvetlenül is tud üzenni az Adatkezelőnek. Ehhez nem kell mást tennie, mint a weboldalon található, kifejezetten erre a célra kialakított online űrlapon megadni nevét, e-mail címét, telefonszámát és az Adatkezelőnek szóló üzenetét. A személyes adatokat az Adatkezelő az Önnel történő kapcsolatfelvétel, valamint üzenetének megválaszolása céljából kezeli.

Adatkezelő a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat saját jogos érdeke alapján kezeli. Ezen jogalap alkalmazásához az Adatkezelő lefolytatta az érdekmérlegelési tesztet, melynek során az Adatkezelő mérlegelte a saját oldalán fennálló, az adatok kezelését megalapozó jogos érdekeket, valamint az érintettek ahhoz fűződő érdekét, hogy adataik kezelésére ne kerüljön sor. Az érdekmérlegelési teszt alapján a megállapításra került, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek adatainak kezeléséhez fűződő jogos érdek ténylegesen fennáll, és elsőbbséget élvez az érintettek oldalán fennálló azon jogos érdekkel szemben, hogy a fenti célú adatkezelés hatálya ne terjedjen ki rájuk. Ha az érintett ezt írásban kéri, az Adatkezelő biztosítja a részletes érdekmérlegelési teszt megismerésének lehetőségét az érintett számára.

Mivel az érintettek adatait az Adatkezelő saját jogos érdekünk alapján kezeli, így ezen adatkezeléssel szemben az érintettek saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhatnak. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a tiltakozási kérelem benyújtása nem jelenti az adatkezelés azonnali befejezését és az adatok törlését, erre csak azt követően kerül sor, ha a kérelem megvizsgálását követően az Adatkezelő azt állapítja meg, hogy az adatkezelést nem indokolják olyan kényszerítő erejű jogos okok, melyek elsőbbséget élveznek az Adatkezelővel közvetlenül kapcsolatba lépő érintettek jogos érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban részletezett más célból és/vagy jogalap fennállása mellett is kezeli - többek között akkor is, ha az érintett a webáruházban vásárolt -, a tiltakozási kérelem elfogadása és teljesítése csak az ebben a pontban írt célból folytatott adatkezelésre fog vonatkozni.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatok kezelése mindaddig tart, amíg az adatkezeléssel szemben nem tiltakoznak.

Ha egy regisztrált felhasználó az általa megvásárolt termékek bármelyikére értékelést ad le a webáruházban, úgy az Adatkezelő az érintett egyedi felhasználónéven kívül az általa kifejtett véleményt mint személyes adatot is kezeli. Az adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő a webáruházban megvásárolható termékekre vonatkozó értékeléseket a weboldalon folyamatosan meg tudja jeleníteni. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet az érintett a termék értékelésének elküldésével ad meg.

Az adatkezelését mindaddig tart, amíg az érintett személy az erre vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása esetén a termékhez kapcsolódó értékelést megjelenítésére a továbbiakban nincs mód. Adatkezelő tájékoztatja a termékekre értékelést leadó érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az ezt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonására vonatkozó részletes tájékoztatás a jelen tájékoztató 17. fejezetében található.


8. Panaszkezeléshez kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő az 'Abrakazabrashop' webáruházban vásárló személyek számára a megrendelhető termékekkel és azok értékesítésével kapcsolatos panasz megtételének, benyújtásának lehetőségét. Az írásban benyújtott panasz kivizsgálása és megválaszolása során Adatkezelő az érintett nevét, lakcímét, és az érintett által megadott további személyes adatokat kezeli.

Amennyiben az 'Abrakazabrashop' webáruházban található terméket megvásárló személy a vásárlást követően az Adatkezelő hibás teljesítéséből eredő jogait (szavatosság, jótállás, minőségi kifogások), úgy Adatkezelő az ehhez kapcsolódó nyomtatványon megadott alábbi személyes adatokat kezeli az érintettekről: név, lakcím.

Az Adatkezelővel szemben benyújtott panaszok során megadott személyes adatokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény ("Fgytv.") 17/A. §-a és 17/C. §-a alapján fennálló jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli az Adatkezelő, a személyes adatok kezelése ugyanis szükséges a panasz kivizsgálásához és válaszadáshoz. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk."), a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet által előírt kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli az Adatkezelő azon érintettek adatait, akik az Adatkezelő által értékesített termékek hibája miatt érvényesített szavatossági-, illetve jótállási igényeik érvényesítése, vagy minőségi kifogásaik elintézése érdekében adják meg adataikat. Az Adatkezelő kizárólag a személyes adatok ismeretében tud intézkedni az igények elbírálása és - amennyiben az igény megalapozott - teljesítése érdekében.

Adatkezelőhöz panasszal forduló érintettek személyes adatainak kezelése kizárólag abból a célból történik, hogy az Adatkezelő az írásban benyújtott panaszt a jogszabály által előírt határidőn belül kivizsgálja és megválaszolja. Azon személyes adatok kezelése, melyeket az Adatkezelővel szemben szavatossági-, illetve jótállási igényt érvényesítő, illetve a megvásárolt termékekkel kapcsolatos minőségi kifogások elintézését kérő személyek adnak meg, abból a célból történik, hogy az Adatkezelő ezen igények elbírálása érdekében intézkedni tudjon, a kapcsolatot felvegye az érintett személyekkel, illetve tájékoztassa az igényérvényesítő személyeket a kérelem elbírálásáról.

Adatkezelő az írásbeli panaszbeadványban, valamint az arra adott válaszban megjelölt személyes adatokat a jegyzőkönyv felvételétől, valamint a panasz megválaszolásától számított 3 (három) évig kezeli. Az 'Abrakazabrashop' webáruházban vásárló személyek által szavatossági-, jótállási jogaik érvényesítése vagy a megvásárolt termékekkel szembeni minőségi kifogások érvényesítése érdekében megadott személyes adatokat az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 3 (három) évig kezeli


9. Hírlevélküldésre feliratkozó személyek adatainak kezelése

Ha Ön úgy dönt, hogy feliratkozik a hírlevélre, az Adatkezelő kezelni fogja azon adatait, melyek ahhoz szükségesek, hogy a hírleveleket el tudja juttatni Önnek. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet adatainak megadásával és elküldésével ad meg az Adatkezelő részére.

A hírlevelek, illetve egyéb online marketing-és információs anyagok eljuttatása érdekében az Ön e-mail címét kezeli az Adatkezelő; az adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelést lehetővé tevő hozzájárulás bármikor visszavonható, ehhez nem kell mást tenniük, mint az Adatkezelő hírleveleinek alján található linkre kattintania. Az Adatkezelő rendszere automatikusan észleli és rögzíti a leiratkozás - és így az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonásának - tényét, így ezt követően hírlevélküldés céljából az adatkezelést az Adatkezelő nem folytatja.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy ha e-mail címüket a tájékoztatóban felsorolt más célból is kezeli (például az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével összefüggésben), úgy a leiratkozás nem fogja az adatok törlését is eredményezni.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja azon adatkezelések jogszerűségét, melyeket az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján korábban végzett.


10. Közösségi oldalak fenntartásához kapcsolódó adatkezelések

Ha Ön az Adatkezelő "Abrak a zabra- táplálékkiegészítők lovaknak" név alatt működő Facebook oldalát (https://www.facebook.com/Abrak-a-zabra-t%C3%A1pl%C3%A1l%C3%A9kkieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k-lovaknak-101464691421720) követi, kedveli ("like-olja"), illetve az Adatkezelő közösségi oldalain olyan tevékenységet fejt ki, ami adatainak megadásával jár - különösen, de nem kizárólagosan az ott elhelyezett tartalmak kedvelése ("like-olása"), a tartalmakhoz való hozzászólás- az Ön személyes adatait az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezeli.

Ebben az esetben az adatkezelés azokra az adatokra terjed ki, melyeket Ön az adott közösségi oldal felhasználójaként saját profiljában nyilvánosként jelölt meg, tett közzé, illetve amit Ön saját elhatározásából közvetlenül megoszt az Adatkezelővel annak közösségi oldalain folytatott tevékenysége során - többek között a tartalmakhoz történő hozzászólásban. Az adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő közösségi oldalait hatékonyan tudja működtetni és kezelni, illetve biztosítani tudja azok folyamatos fenntartását, működtetését.

Ahhoz, hogy az Ön személyes adatait az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezelhesse, lefolytatta az érdekmérlegelési tesztet, melynek során megvizsgálta az Adatkezelő oldalán fennálló és az adatkezelést megalapozó jogos érdekeket, valamint az adatkezeléssel érintett természetes személyek érdekeit, illetve az adatkezeléshez fűződő jogait és alapvető szabadságait.

Ezen érdekeket szembe állítva az Adatkezelő arra következtetésre jutott, hogy az érintettek, így többek között az Ön adatainak kezelését lehetővé tevő adatkezelői jogos érdek ténylegesen fennáll és erősebb, mint az érintettek ahhoz fűződő érdeke, hogy az adott közösségi oldalon létrehozott fiókjukhoz tartozó profilban nyilvánosként közzétett, illetve az Adatkezelővel közvetlenül megosztott adataikat az Adatkezelő ne kezelje a fenti célból.

A személyes adatok kezelése nélkül ugyanis az Adatkezelő közösségi oldalait nem tudná üzemeltetni és fenntartani, hiszen annak szükségszerű és elengedhetetlen velejárója - valamennyi fent felsorolt közösségi oldal rendszeréből és felépítéséből fakadóan -, hogy az oldalakon tevékenységet végző, aktivitást mutató személyek adatainak megismerése, kezelése.

Mivel személyes adatokat az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezeli, így Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy ilyen tiltakozási kérelem benyújtása nem jelenti automatikusan az adatkezelés befejezését és adatainak azonnali törlését, erre csak azt követően kerül sor, ha a kérelem megvizsgálását követően az Adatkezelő azt állapítja meg, hogy az adatkezelést nem indokolják olyan kényszerítő erejű jogos okok, melyek elsőbbséget élveznek az Ön jogos érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

Ha az Ön személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban részletezett más célból és/vagy jogalap fennállása mellett is kezeli, úgy tiltakozási kérelmének elfogadása és teljesítése csak a jelen pontban írt célból folytatott adatkezelési tevékenységre vonatkozik. Ha Ön írásban kéri az Adatkezelőtől, úgy biztosítja az érdekmérlegelési folyamatot részletesen bemutató teszt megismerésének lehetőségét az Ön számára.

Az adatok kezelése addig tart, amíg az adatkezeléssel szemben Ön nem tiltakozik, de ennek hiányában is legfeljebb addig - összhangban annak céljával -, amíg az Adatkezelő közösségi oldala, melyhez az adatkezelés kapcsolódik, megszüntetésre nem kerül vagy Ön úgy nem dönt, hogy törli az adott közösségi oldalon létrehozott saját profilját/fiókját, melyben adatai közzétételre kerültek.


11. Adatfeldolgozók igénybevétele

Az Adatkezelő nevében a személyes adatokat érintő egyes adatkezelési műveleteket - külön írásba foglalt szerződés alapján - a 2. számú mellékletben felsorolt adatfeldolgozók végzik el. Az Adatkezelő biztosítja, hogy valamennyi adatfeldolgozója a hatályos adatvédelmi szabályok érvényesülését és az érintettek jogainak védelmét biztosító intézkedések érvényesítéséhez szükséges garanciákat nyújt.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatfeldolgozók az adatkezelés vonatkozásában semmilyen érdemi döntést nem hozhatnak, a részükre átadott, és így tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, továbbá azokon saját céljaikra adatfeldolgozást vagy adatkezelést nem végezhetnek.

A 2. számú mellékletben feltüntetésre kerültek az Adatkezelő adatfeldolgozó partnerei, az egyes adatfeldolgozók részére átadásra kerülő vagy tudomásukra jutó személyes adatok, valamint az adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenységének megjelölésével.


12. Személyes adatok kezelése a Global Payments Europe s.r.o. társasággal történő együttműködés során

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő a weboldalon keresztül leadott megrendelések ellenértékének online fizetés útján történő kiegyenlítését biztosítani tudja a vásárlók számára, a Global Payments Europe s.r.o. (Október huszonharmadika utca 8-10. 1117 Budapest, Hungary) (a továbbiakban: Global Payments) szolgáltatásait veszi igénybe, mely szükségszerűen együtt jár bizonyos személyes adatok kezelésével.

Ha Ön a megrendelés ellenértékét bankkártyával, a Global Payments biztonságos fizetési felületén keresztül egyenlíti ki, a Global Payments részére az alábbi személyes adatok kerülnek átadásra: az igénybe vett szolgáltatás megnevezése, valamint a szolgáltatásért fizetendő díj összege.

A fenti adatok átadása elengedhetetlen ahhoz, hogy az Adatkezelő garantálni tudja a weboldalon keresztül leadott megrendelés ellenértékének online módon, bankkártyával történő kiegyenlítését a Global Payments biztonságos fizetési felületén keresztül. A személyes adatok továbbítása azon a szerződésen alapul, mely a weboldalon történő megrendeléssel Ön és az Adatkezelő között jött létre.

Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a Global Payments biztonságos fizetési felületén keresztül történő online - bankkártyás fizetés során a Global Payments további személyes adatok megadását kérheti Öntől, mely adatokat azt követően kell megadnia, hogy weboldalról automatikusan átirányításra került a Global Payments biztonságos fizetési felületére. A fizetési felületen Ön által megadott személyes adatokhoz csak a Global Payments férhet hozzá - az Adatkezelő erre nem jogosult -, így azokat az Adatkezelő nem is kezeli.

Mind az Adatkezelő, mind pedig a Global Payments önálló adatkezelőként jár el azon adatok vonatkozásában, melyeket a Global Payments biztonságos fizetési felületén keresztül történő online fizetés lehetőségének biztosításával összefüggésben kezelnek Önről. Adatkezelő és a Global Payments egyaránt köteles saját adatkezelési tevékenységeik gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani az Ön adatainak biztonságos kezelését, továbbá megfelelő tájékoztatást nyújtani Önnek az adatkezeléssel összefüggésben.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy személyes adatai kezelésével összefüggésben Ön bármikor gyakorolhatja érintetti jogait az Adatkezelővel, illetve a Global Payments-el szemben is; erre vonatkozó kérelmét a jelen tájékoztató 17. fejezetében írtaknak megfelelően, míg a Global Payments esetében annak saját adatkezelési tájékoztatójában írt módon lehet előterjeszteni.

Ha Ön fizetést kezdeményez a Global Payments biztonságos fizetési felületén keresztül, úgy a Global Payments, valamint harmadik fél szolgáltatók cookie-kat alkalmazhatnak abból a célból, hogy Önt felhasználóként azonosítani tudják, a böngészés élményét fokozzák, a szolgáltatást és az egyéb online tartalmakat, illetve reklámokat személyre tudják szabni, a promóciók hatékonyságát mérni tudják, elemzéseket végezhessenek és készíthessenek. Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy az érintett saját Global Payments fizetése biztonságban legyen, továbbá használatuk elengedhetetlen az esetleges csalások megelőzéséhez is. A Global Payments biztonságos fizetési felületének egyes funkciói csak a cookie-k használatával érhetők el, ezért, ha Ön letiltja vagy elutasítja a cookie-k használatát, úgy előfordulhat, hogy csak korlátozottan vagy egyáltalán nem fogja tudni használni a Global Payments biztonságos fizetési felületét.

A "Követés letiltása" (Do Not Track, DNT) bármelyik webes böngészőben kiválasztható beállítás, amelynek segítségével saját beállításokat adhat meg a hirdetők és egyéb harmadik felek általi nyomon követés tekintetében.

A Global Payments részletes adatkezelési tájékoztatója, mely tartalmazza a cookie-k segítségével végzett adatkezelésre vonatkozó információkat is, itt érhető el: https://gpnmerchant.com/hu/privacy@locale=hu.html.


13. Adatkezelés a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. -vel történő együttműködés körében

Az Adatkezelő annak érdekében, hogy a webáruházban forgalmazott termékeket az érintettek számára eljuttassa, a GLS Hungary - GLS Group (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755) küldeményforgalmi és egyéb szolgáltatásait veszi igénybe.

A személyes adatok kezelésének célja ebben az esetben az, hogy az Adatkezelő az érintettel elektronikus úton kötött adásvételi szerződésből fakadó kötelezettségét teljesíteni tudja.

Az Adatkezelő csak így tudja a webáruházban rendelést leadó természetes személyek számára a megrendelt terméket eljuttatni, valamint a vevőt tájékoztatni a termék kiszállításáról, ha az érintett nem személyes átvételi módot választott, hanem azok kiszállítását kérte. Az adattovábbítás jogalapja az érintettek és az Adatkezelő között, a termék megvásárlásával létrejövő adásvételi szerződéses kapcsolat.

GLS Hungary - GLS Group részére az érintettek alábbi adatai kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelt termékek összértéke, csomag súlya, megrendelés száma, vevő által fizetendő vételár.

Az érintettek adatainak átadása ahhoz szükséges, hogy az Adatkezelő garantálni tudja a GLS Hungary - GLS Group szolgáltatásának igénybevétele útján a webáruházban megvásárolt termékek kiszállítását az érintettek részére.

Abban az esetben, ha az érintett az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékban vesz részt, és nyertesként sorsolják ki, a GLS Hungary - GLS Group részére az adatok ugyancsak átadásra kerülnek, ha a nyereményt az érintett postai úton kéri megküldeni. Ilyenkor az alábbi adatok kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelt termékek összértéke, csomag súlya. Az adattovábbítás jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet a nyereményjátékra való jelentkezéssel adott meg az Adatkezelő részére.

Ilyenkor az adattovábbítást az indokolja, hogy az Adatkezelő így tudja biztosítani azt, hogy a nyeremény az érintett által megadott címre kiszállításra kerüljön.

Adatkezelő felhívja valamennyi adatkezeléssel érintett személy figyelmét arra, hogy mind az Adatkezelő, mind pedig a GLS Hungary - GLS Group önálló adatkezelőként jár el az érintetti adatok kezelése során. Adatkezelő és a GLS Hungary - GLS Group egyaránt köteles saját adatkezelési tevékenysége során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezeléssel összefüggésben őket megillető jogokat bármikor gyakorolhatják az Adatkezelő, illetve a GLS Hungary - GLS Group vonatkozásában és mindegyikükkel szemben is, erre vonatkozó kérelmüket az Adatkezelőnél a jelen tájékoztató 17. fejezetében írtaknak megfelelően, míg a GLS Hungary - GLS Group-nél annak saját adatkezelési tájékoztatójában írtak szerint terjeszthetik elő.

A GLS Hungary - GLS Group adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://gls-group.eu/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztat


14. Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a róluk kezelt személyes adatokhoz egyrészről Karsai Anikó egyéni vállalkozó rendelkezik hozzáféréssel, valamint az Adatkezelő azon alkalmazottai, akiknek munkaköri feladataik közé tartozik az adatok kezelése, és az adatok kezelésére az Adatkezelőtől megfelelő felhatalmazással rendelkeznek.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy azon adatok vonatkozásában, melyekhez az Adatkezelő az Abrakazabrashop hivatalos Facebook és/vagy Instagram oldalán Ön által kifejtett tevékenységek eredményeként jut hozzá, nem kizárólag az Adatkezelő minősül adatkezelőnek; személyes adatait ebben az esetben a Facebook Ltd. társasággal mint társadatkezelővel közösen kezeli az Adatkezelő.

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy mind az Adatkezelő, mind pedig a Facebook Ltd. köteles az általa folytatott adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben. A Facebook adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation/ és https://www.facebook.com/policies/cookies

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggésben az érintetteket megillető jogokat bármikor gyakorolhatják az Adatkezelővel és a Facebook Ltd. társasággal szemben is azzal, hogy a kérelem előterjesztésére az Adatkezelőnél a jelen tájékoztató 17. fejezetében írtak megfelelően irányadók.

Abban az esetben, ha az Adatkezelőhöz hivatalos megkeresés érkezik - az adatátadás okának megjelölésével - a jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről meghatározott személyes adatok kötelező átadására vonatkozóan, úgy az Adatkezelő ezen kötelezettségének teljesítése érdekében jogosult és köteles a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat továbbítani.

Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az adatkezeléssel érintett természetes személyeket, hogy adataikat a jelen pontban írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítja sem adatkezelők, sem nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére - kivéve, ha ezt az adathordozhatósághoz fűződő joga gyakorlásával Ön kéri tőlünk.


15. Érintettek jogai, a joggyakorlás menete

Az Adatkezelő az általa folytatott adatkezelési tevékenység során garantálja valamennyi érintett számára, hogy a jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adataik kezeléséhez fűződő jogaikat teljeskörűen, bármiféle indokolatlan korlátozás vagy akadályozás nélkül tudják gyakorolni.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy minden adattulajdonos számára biztosított legyen az adatokhoz való hozzáférési jog, a törlés, helyesbítés és az adatkezelés korlátozásához fűződő jog, a tiltakozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog és az adathordozhatóság joga gyakorlásának, valamint az adatkezeléssel szembeni jogorvoslat benyújtásának lehetősége az alábbiak szerint.


A.  Az adatokhoz való hozzáférés

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő által folytatott adatkezelésre vonatkozó információkról és a kezelt személyes adatairól felvilágosítást kérhetnek és kaphatnak. Ennek érdekében írásos kérelmük alapján az Adatkezelő a rendelkezésükre bocsátja az érintettről kezelt adatok másolatát, tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés céljáról, és azon címzettekről, akikkel az adatokat közlik, az adattárolás tervezett időtartamáról, valamint az adatkezelés során az érintettet megillető jogokról.

A kérelem teljesítése első alkalommal ingyenes, további másolatok esetén az Adatkezelő jogosult díjat felszámítani. A díj pontos mértékéről a kérelemre adott válaszban tájékoztatja az Adatkezelő az érintettet. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az Adatkezelő adatmásolat kiadása iránti kérelmeket csak abban az esetben és olyan mértékig tudja teljesíteni, amennyiben az nem sérti más természetes személyek jogait és szabadságát.


B. Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához

Ön érintettként jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt adatai mindig megfeleljenek a pontosság, teljesség és naprakészség követelményeinek. Az Adatkezelő kéri az érintetteket, hogy segítsék az Adatkezelő munkáját azzal, hogy személyes adataik változását írásban az hello@abrakazabrashop.com e-mail címen, vagy a Karsai Anikó egyéni vállalkozó, Szőlőhegy 1973/1 Magyarpolány 8449 postacímre megküldött levél útján bejelentik.


C.  Az adatok helyesbítéséhez való jog

Amennyiben tudomására jut, hogy az Adatkezelő személyes adatait pontatlanul kezeli, bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, vagy az Ön által hiányosnak ítélt személyes adatok kiegészítését a megfelelő, illetve hiányzó adatok megadásával.

Amennyiben Ön saját felhasználói fiókkal rendelkezik, jogosult arra is, hogy pontatlanul rögzített személyes adatait a webáruház erre a célra kialakított felületén e-mail címének és jelszavának megadásával belépve személyes profiljában helyesbítse, illetve adatváltozás esetén bármikor módosítsa.


D.  Az adatok törléséhez való jog

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja arról, hogy kérelmére indokolatlan késedelem nélkül törli az Önről tárolt és kezelt személyes adatokat, ha az alábbi esetek bármelyike az adatkezelés vonatkozásában fennáll:

 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • Ön visszavonta hozzájárulását és nem állapítható meg más jogalap;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező ok, ami a további adatkezelést indokolná;
 • jogellenes adatkezelés történt;
 • jogszabály írja elő az adatok törlését.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az ún. elfeledtetéshez való jog is megilleti őket, mely szélesebb körben biztosítja személyes adatok hozzáférhetetlenné tételét. Amennyiben e jogosultságával az érintett élni kíván, úgy az Adatkezelő minden lehetséges informatikai megoldást felhasznál azért, hogy az adatok semmilyen formában ne álljanak az Adatkezelő rendelkezésére. Személyes adatait tartalmazó elektronikus fájlok az eltárolt biztonsági mentésekből törlésre kerülnek, és ezzel egyidejűleg a személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumok is megsemmisítésre kerülnek.

Kérelme alapján az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozókat, illetve az Adatkezelő tulajdonosát is kötelezzük arra, hogy a részükre átadott, Önről kezelt személyes adatokat töröljék, illetve semmisítsék meg.

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy legyenek tekintettel arra, hogy az adattörlési kérelmet nem áll módjában teljesíteni akkor, ha a törölni kért személyes adatok kezelése jogi érdek (pl. szerződésen alapuló követelés) érvényesítése és védelme, a véleménynyilvánítás és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása, a jog által előírt kötelezettség teljesítése vagy feladat végrehajtása, statisztikai, kutatási cél teljesítése miatt, illetve népegészségügyi közérdek alapján szükséges.

A fentiek alapján az Adatkezelő kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a Számvtv. 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettsége alapján a számlákat és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartást az Adatkezelő a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 (nyolc) évig köteles olvasható formában megőrizni, erre tekintettel a számlán szereplő személyes adatok (név, számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám) törlésére irányuló kérelmet kizárólag a fenti, kötelező határidő elteltét követően tudja teljesíteni.

Az Adatkezelő kifejezetten fel kívánja hívni valamennyi érintett figyelmét arra, hogy a személyes adatok törlésére irányuló érintteti kérelem teljesítését követően a személyes adatok többé már nem állíthatók helyre.


E. Adatkezelés korlátozásának joga

Ön korlátozhatja személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelését az alábbi esetekben és időtartamra:

 • ha tudomására jut, hogy személyes adatait az Adatkezelő pontatlanul kezeli, akkor a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig;
 • ha Ön szerint az Adatkezelő jogellenesen kezeli adatait, de kifejezetten kéri, hogy a személyes adatait az Adatkezelő ne törölje;
 • amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megadott célból, de a személyes adatok kezelése jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges;
 • ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.

Amennyiben az Adatkezelő jogszerűnek ítéli az adatkezelés korlátozását, erről tájékoztatja mindazon címzetteket, akikkel a személyes adatait korábban közölte. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatok tárolására továbbra is sor kerül.

Ha Ön az adatkezelést korlátozását kérte, úgy az Adatkezelő személyes adatait csak az Ön hozzájárulása alapján, jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, illetve fontos közérdekből kezelheti. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozásának indoka már nem áll fenn, úgy a korlátozás feloldásáról, és annak időpontjáról az Adatkezelő legkésőbb a feloldást megelőző 15 (tizenöt) nappal írásban értesíti az érintetteket.

F.  Hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelésére vonatkozó, önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja írásban, a hello@abrakazabrashop.com e-mail címre vagy a Karsai Anikó egyéni vállalkozó, Szőlőhegy 1973/1 Magyarpolány 8449 postacímre küldött nyilatkozatával. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmet arra, hogy a hozzájárulás visszavonása az Adatkezelő ezt megelőzően folytatott adatkezelési tevékenységének jogszerűségét nem befolyásolja.

A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait az Adatkezelő nyilvántartásaiból töröli, kivéve azt az esetkört, ha az adatok kezelését az Adatkezelő más jogalap (pl. szerződés, jogos érdek, jogszabály előírása) mellett is kezeli. 

G.  Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha arra az adatokat kezelő az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke alapján került sor. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy ebben az esetben az Adatkezelő vonatkozó személyes adatait nem kezeli tovább, feltéve, hogy más jogalap nem áll fenn, ami az adatok kezelését az Adatkezelő számára lehetővé teszi.

A tiltakozáshoz való jog Önt megilleti abban az esetben is, ha az adatkezelés az Adatkezelő közvetlen üzletszerzési érdekeit szolgálja. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy abban az esetben, ha Ön megtiltja személyes adatai közvetlen üzletszerzési célból történő kezelését, úgy azokat az Adatkezelő haladéktalanul megsemmisíti és a jövőben ebből a célból nem kezeli.

H.  Az adathordozhatóság joga

Az adathordozhatóság joga alapján lehetősége van arra, hogy azokról a személyes adatokról, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása vagy szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan kezel, és amelyek vonatkozásában automatizált módon történik az adatkezelés, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban tájékoztatást kérjen és kapjon, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatok közvetlen továbbítását kérje az Ön által megjelölt másik adatkezelő részére.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő - az adatok biztonsága érdekében - tagolt, széles körben használt, géppel olvasható és interoperábilis formátumban adja át a kezelt személyes adatokról szóló tájékoztatást. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az Adatkezelő nem ellenőrzi annak az adatkezelőnek a személyét, akinek az érintett kérelme alapján a személyes adatokat továbbítja, így az adatokat fogadó adatkezelési tevékenységével összefüggésben az érintettnél felmerülő bármely kárért vagy más hátrányos jogkövetkezményért felelősségét az Adatkezelő kizárja.

I.  Az érintett kérelmének elbírálása

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy személyes adatainak kezelésével, illetve a fenti, A. - H. pontokban felsorolt jogainak gyakorlásával összefüggésben az Adatkezelőhöz benyújtott valamennyi kérelmét -tartalomtól függetlenül - azok beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja és a kérelem elbírálásáról írásban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb annak az Adatkezelőhöz történő beérkezését követő 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja.

Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a kérelem összetettségére vagy az Adatkezelőhöz beérkező érintetti kérelmek számára tekintettel a fenti válaszadási határidő legfeljebb további 2 (kettő) hónappal meghosszabbítható. Ha az Ön ügyében határidő-hosszabbításra kerülne sor, úgy - a késedelem okának megadásával - a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül írásban fog tájékoztatást kapni. A fenti határidő-hosszabbítás nem illeti meg az Adatkezelőt akkor, ha kérelme alapján az Adatkezelő megítélése szerint adatvédelmi intézkedés megtételére nincs szükség. Ebben az esetben kérelme 1 (egy) hónapon belül megválaszolásra kerül, és az Adatkezelő arról is tájékoztatja, hogy mi az intézkedés elmaradásának oka, és milyen jogorvoslati lehetőségek illetik meg Önt.

Kérelemének megválaszolása, illetve annak teljesítése érdekében tett intézkedésekért az Adatkezelő díjat nem számít fel, kivéve abban az esetben, ha kérelmét megalapozatlanul vagy ismételten azonos tartalommal terjeszti elő; ilyenkor a felmerülő adminisztratív költségekkel arányban álló, ésszerű mértékű díj kerül felszámításra. A díj pontos mértékéről az Adatkezelő a kérelemre adott válaszban tájékoztatja.

J.  Jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő megteszi a szükséges intézkedéseket a személyes adatok jogszerű, és az érintett kérésének megfelelő kezelésére, ezért amennyiben elégedetlen az adatkezeléssel, úgy forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz írásban a hello@abrakazabrashop.com e-mail címen, vagy postai úton a Karsai Anikó egyéni vállalkozó, Szőlőhegy 1973/1 Magyarpolány 8449, vagy lépjen közvetlenül kapcsolatba az Adatkezelő által kijelölt adatvédelmi tisztviselővel, akinek elérhetősége a tájékoztató 20. fejezetében található.

Panaszos ügye kivizsgálásának megkezdéséről az Adatkezelő írásbeli visszaigazolást küld, és legkésőbb a kérelem beérkezését követő 1 (egy) hónapon belül indokolással ellátott döntésben tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről.


Amennyiben az Ön álláspontja szerint személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése nem volt jogszerű, úgy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. A panasz befogadására és elbírálására, valamint a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat a www.naih.hu weboldalon érheti el. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket arról is, hogy amennyiben a Hatóság döntésével nem értenek egyet, vagy a Hatóság a panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhatnak.

Amennyiben az Ön megítélése szerint az Adatkezelő - adatainak nem megfelelő kezelésével - megsértette a személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait, úgy jogorvoslatért a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat, vagy az Ön lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárását kezdeményezheti. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a Törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező, ezért igényét csak megfelelő jogi képviselet mellett tudja érvényesíteni.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy abban az esetben, ha az Adatkezelő vagy az általa megbízott adatfeldolgozó a hatályos adatvédelmi előírásokat be nem tartva kezelte személyes adatait, amelynek eredményeképpen Önt vagyoni kár éri, úgy az illetékes bíróság előtt kártérítés, míg nem vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő az Adatkezelővel vagy megbízott adatfeldolgozónkkal szemben azzal, hogy az adatfeldolgozó csak akkor felel a kárért, ha nem tartotta be az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat vagy az adatkezelő utasításait. Kártérítésre vonatkozó igényét érvényesítheti - választása szerint - az Adatkezelő vagy a jogsértő adatfeldolgozó székhelye szerint, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt.

Adatkezelő kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmeket, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférések elkerülése érdekében, kizárólag az érintett személyazonosságának egyértelmű megállapítását követően tudja teljesíteni. Személyazonosságának kétséget kizáró megállapítása érdekében az Adatkezelő kéri az érintetteket, hogy papír alapú beadványukban minden esetben tüntessék fel legalább nevüket, lakcímüket, e-mail címüket, elektronikus úton továbbított kérelmüket pedig nevük és lakcímük megjelölésével, az Adatkezelő nyilvántartásában szereplő e-mailükről küldjék el.

17. Adatkezelő által meghozott adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt valamennyi személyes adat megfelelő szintű biztonságát garantálni tudja. A legmegfelelőbb adatbiztonsági intézkedés kiválasztása minden esetben egyedileg, az adatok vonatkozásában fennálló és valószínűsíthető kockázat figyelembevétele és értékelése alapján történik.

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében gondoskodik arról, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt mindvégig biztosított legyen ezek bizalmas jellege, ezen rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások fel legyenek szerelve a szükséges védelemmel, továbbá ellenállók legyenek bármiféle jogosulatlan beavatkozás, támadás ellen, vagy véletlen adatmegsemmisüléssel, adatvesztéssel szemben. Az Adatkezelő képes annak garantálására is, hogy az adatkezeléshez használt rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások mind az adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mind pedig az érintettek jogainak gyakorlásához, érvényesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre álljanak.

Az Adatkezelő tájékoztatja azon természetes személyeket, akinek személyes adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, hogy az adatbiztonsági előírások maradéktalan érvényesülése érdekében valamennyi, az adatok biztonságának megőrzésére bevezetett intézkedés hatékonyságát - erre vonatkozó belső szabályzatokban meghatározott időközönként - rendszeresen ellenőrzi és ezen ellenőrzések eredményét dokumentált módon értékeli.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az adatkezelés során alkalmazott rendszereket és eszközöket úgy választotta ki, hogy azok képesek és alkalmasak legyenek arra, hogy egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén valamennyi személyes adathoz való hozzáférést, valamint azok megfelelő időn belül történő helyreállítását biztosítsák. Az Adatkezelő valamennyi adatkezelési műveletet megelőzően, valamint az adatkezelés teljes időtartama alatt folyamatosan figyelemmel követi és értékeli a személyes adatok vonatkozásában az adott pillanatban fennálló, a valószínűsíthető kockázati tényezőket, különösen azokat a kockázatokat, melyek az Adatkezelő által felvett, tárolt, továbbított, vagy más módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésével, módosításával, elvesztésével vagy az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével járhatnak.

Annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes és jogi személyek kizárólag az Adatkezelő, mint az adatok kezelője által adott kötelező erejű utasításoknak megfelelően járjanak el, folyamatosan ellenőrzi ezen személyeket, mely ellenőrzési tevékenység részletes szabályait az Adatkezelő által kialakított belső szabályzataiban találhatók meg.

Az Adatkezelő és adatfeldolgozó partnerei informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

Adatkezeléssel érintett tevékenységei során a személyes adatok biztonságát és védelmét az Adatkezelő többek között az alábbi intézkedések útján biztosítja:

 • az alkalmazott informatikai rendszer és hálózat vonatkozásában egyaránt biztosított a csalás, kémkedés, a számítógépes vírusok és egyéb kártevők, az illetéktelen behatolások, illetve a szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások elleni védelem (tűzfal alkalmazása, vírusirtó programok telepítése);
 • a személyes adatok elektronikus kezeléséhez használt rendszer vonatkozásában rendszeres szoftverfrissítések elvégzése;
 • valamennyi személyes adatot tartalmazó fájl-ról biztonsági mentés készítése havi rendszerességgel;
 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis elérésének korlátozása kizárólag az Adatkezelő, illetve adatkezelésre feljogosított alkalmazottai számára, egyedi felhasználónév és jelszó megadását követően;
 • az Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célonként elkülönítve kezeli;
 • Adatkezelő megfelelő technikai intézkedésekkel biztosítja, hogy az érintettek személyes adatait más adatokkal ne lehessen összekapcsolni;
 • a személyes adatokat tartalmazó, archív papír alapú dokumentumok erre a célra kialakított, zárható tárolóhelyiségben történő elhelyezése, melyhez való hozzáférés kizárólag az Adatkezelő, illetve adatkezelésre feljogosított alkalmazottai számára biztosított.

Az Adatkezelőnél az adatvédelmi előírások érvényesülését adatvédelmi tisztviselő is ellenőrzi, aki az adatkezeléssel kapcsolatban szakmai tanácsokat ad, illetve tájékoztatást nyújt az Adatkezelő, valamint az Adatkezelővel szerződött adatfeldolgozók, illetve azon partnerek részére, akik önálló adatkezelőként kezelik az érintettek adatait. Az Adatkezelő által kijelölt adatvédelmi tisztviselő együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, kapcsolattartó pontként szolgál az Adatkezelő és az érintettek, valamint a felügyeleti hatóság között, továbbá folyamatosan felügyeli és ellenőrzi az adatvédelmi előírásoknak való megfelelést, azok érvényesülését.


18. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő által bevezetett és a személyes adatok kezelésének teljes folyamata alatt érvényesülő adatbiztonsági intézkedések ellenére is előfordulhatnak olyan sajnálatos esetek, melyek a tárolt és kezelt adatokat veszélyeztethetik.

Az Adatkezelő személyes adatokat érintő incidens bekövetkezése esetén garantálja, hogy az incidenst haladéktalanul, de legkésőbb azok felfedezésétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy ne lepődjenek meg akkor, ha adatvédelmi incidenssel kapcsolatos értesítést kapnak közvetlenül az Adatkezelőtől, ebben az esetben az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesíti, amely előírja az érintettek tájékoztatását azokról az adatvédelmi incidensekről, amelyek valószínűsíthetően magas kockázatot jelentenek az adattulajdonosok jogaira és szabadságaira. Ilyen magas kockázat különösen, ha az incidens érzékenynek tekintendő adatkört érintenek (pl. különleges adatok, érinttet pénzügyi helyzetére vonatkozó információk, személyiséglopásra vagy az érinttetek társadalmi megítélésére alkalmas adatok). Ezen tájékoztató levél tartalmazni fogja az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős személy nevét és elérhetőségét, az incidens jellegét és következményeit, valamint a következmények kiküszöbölése és az esetlege káros hatások megszüntetése érdekében már megtett vagy kilátásba helyezett intézkedéseket.

Az Adatkezelő valamennyi, személyes adatok kezelésére felhatalmazott alkalmazottjától megköveteli, hogy munkája során az adatvédelmi incidensek mielőbbi felderítése és megszüntetése érdekében az Adatkezelő által kialakított és bevezetett intézkedési tervet követve járjon el. Annak érdekében, hogy az Adatkezelő az incidensek bekövetkezését az adatkezelés során minimalizálja és a fenti szabályok érvényesülését a lehető legmagasabb szinten biztosítsa, rendszeres belső ellenőrzési műveleteket épít be a folyamatokba.

Adatkezelő felhívja azon érintettek figyelmét, akinek személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott jogalapnak megfelelően és célok elérése érdekében kezeli, hogy a bejelentés mellett valamennyi incidensről jegyzőkönyvet vesz fel és központi nyilvántartást vezet, amelyek tartalmazzák a problémás esetek leírását, azok minősítését és érintettekre gyakorolt hatását, valamint azok mielőbbi megszüntetése és nemkívánatos hatásai kiküszöbölése érdekében tett intézkedéseket.

Adatkezelő természetesen gondoskodik arról, hogy mindazon adatfeldolgozó szervezetek, akikkel adatkezelési tevékenysége során együttműködik, szintén az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék mind az incidensek bejelentésére, mind pedig azok dokumentálására vonatkozó kötelezettségüket.

19. Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy adatvédelmi tisztviselőt bízott meg, akihez személyes adataik kezelését érintő bármilyen kérdéssel vagy kérelemmel közvetlenül fordulhatnak az érintettek a abrakazabrashop@abrakazabrashop.com e-mail címen.

Valamennyi érintett, akinek személyes adatait az Adatkezelő kezeli, jogosult írásban közvetlenül adatvédelmi tisztviselőt megkeresni, tekintet nélkül arra, hogy érintetti jogát akarja gyakorolni, vagy kérdése, észrevétele merült fel az adatkezeléssel kapcsolatban. Az adatvédelmi tisztviselő valamennyi, az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenység vonatkozásában megfelelő ismeretekkel rendelkezik, így az érintettek számára is megfelelő felvilágosítást, tájékoztatást tud adni.

20. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató módosításáról - a tájékoztató módosítással érintett pontjainak és a módosítás hatályba lépési időpontjának megjelölésével - az érintetteket a https://www.abrakazabrashop.com weboldalon, külön figyelemfelhívás mellett nyújt tájékoztatást.

21. Alkalmazott jogszabályok

A jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor az Adatkezelő valamennyi, az adatkezelési tevékenység végzését illetően irányadó, kötelező előírást, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vette alapul:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete ("Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR")
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.")
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.")
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Grtv.")
 • elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Eker tv.")
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény ("Fgytv.")
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ("Számvtv.")


Hatályos: 2021. július 1. napjától